Bạn muốn thực hiện các giao dịch và thanh toán tiền điện nước, thanh