Video game là một trong những sáng tạo của nhân loại để người chơi