Việc lựa chọn những vị tướng mạnh trong giai đoạn đầu và giữa trận