Thông tin Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao ấn định ra mắt bản quốc tế trong năm 2017 đã được một Channel Youtube có tên gọi MMOJACKX57 xác...