PES 2018: Fifa cũng chỉ đạt 85/100, bằng với Fifa 17 theo tổng hợp