Làng game 6 tháng cuối năm luôn là khoảng thời gian bùng nổ. Tuy nhiên