Thích ngồi một mình, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời gian