Vượt phó bản Lâu Lan Cổ Mộ để sở hữu bộ vũ khí bóng tối