Qúy 1 năm 2017 là khoảng thời gian tuyệt vời đối với ngành công