Sau đúng 2 tháng lần cũng là lần thử nghiệm đầu tiên thì cùng Cửu