Trình làm game Việt chưa được bao lâu nhưng Chiến Thần Dota cũng đã